Български (България)English (United Kingdom)
 
 
 
 
FTP access

 
 
 
There are no translations available.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е удовлетворяване на приложимите изисквания.
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” оценява влиянието върху околната среда на базата на предоставяните услуги и си поставя цели и задачи в този аспект, които се преразглеждат всяка година с оглед постоянно намаляване на негативните последствия за околната среда, и предотвратяване на замърсяването.
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” взема мерки за намаляване на генерирането на отпадъци и насърчава рециклирането на отпадъци.
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява планиране и контрол на всички процеси с цел да се поддържа постоянно качество на продукцията, предоставяните IT и търговски услуги и оптимизиране на разходите;
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява постоянно обучение на персонала от всички нива и се стреми той да осъзнае важността на изпълнението изискванията на клиентите;
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява стриктно изпълнение на всички нормативни актове, отнасящи се до дейността на фирмата и опазването на околната среда.
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява непрекъснато подобряване на процесите на интегрираната система за управление на качеството и околната среда
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява непрекъснато подобряване на качеството на произвежданите продукти и предоставяните IT и търговски услуги;
 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” АД периодично извършва преглед на функционирането на системата за управление на качеството и околната среда, на който обсъжда политиката по качеството и околната среда и целите.

 

30.11.2016г.

Изпълнителен директор:
М. Несторов

 


 
There are no translations available.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

 • „ ДЕМАКС ” декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е удовлетворяване на конкретните изисквания на всеки клиент.
 • „ ДЕМАКС ” оценява влиянието върху околната среда на базата на предоставяните продукти и услуги и си поставя цели и задачи в този аспект, които се преразглеждат всяка година с оглед постоянно намаляване на негативните последствия за околната среда, и предотвратяване на замърсяването.
 • „ ДЕМАКС ” взема мерки за намаляване на генерирането на отпадъци и насърчава рециклирането на отпадъци.
 • „ ДЕМАКС ” осигурява планиране и контрол на всички процеси с цел да се поддържа постоянно качество на продукцията и предоставяните услуги и оптимизиране на разходите;
 • „ ДЕМАКС ” осигурява постоянно обучение на персонала от всички нива и се стрми той да осъзнае важността на изпълнението изискванията на клиентите;
 • „ ДЕМАКС ” осигурява стриктно изпълнение на приетите задължения в това число на всички нормативни актове, отнасящи се до дейността на фирмата и опазването на околната среда .
 • „ ДЕМАКС ” осигурява непрекъснато подобряване на процесите на интегрираната система за управление на качеството и околната среда
 • „ ДЕМАКС ” осигурява непрекъснато подобряване на качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги;
 • „ДЕМАКС” периодично извършва преглед на функционирането на системата за управление на качеството и околната среда, на който обсъжда политиката по качеството и околната среда и целите.

 

04.07.2016 г.

Изпълнителен директор:
М. Несторов

 

 

 

 
There are no translations available.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ДЕМАКС”  АД , ЕИК: 831453003 Адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1138, район р-н Младост, ж.к. ГОРУБЛЯНЕ, ул. „Абагар” No 16;

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващо помещение с цел монтиране на мобилна инсталация за изгаряне (унищожаване) на отпадъци, представляващи ценни книжа по смисъла на чл. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: ЕЛЕНА УБЛЕВА, Инженер-Екология, адрес: обл. София, общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 117 - А , тел: +359 885 74 95 37,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riо This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

 

 

 
There are no translations available.

Публична покана за закупуване на оборудване

Заповед комисия

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА

Образец на оферта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 
There are no translations available.

Тръжна документация за закупуване на оборудване

Заповед комисия

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА

Образец на оферта

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 
There are no translations available.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
 • „ ДЕМАКС ” декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е удовлетворяване на конкретните изисквания на всеки клиент.
 • „ ДЕМАКС ” оценява влиянието върху околната среда на базата на предоставяните продукти и услуги и си поставя цели и задачи в този аспект, които се преразглеждат всяка година с оглед постоянно намаляване на негативните последствия за околната среда, и предотвратяване на замърсяването.
 • „ ДЕМАКС ” взема мерки за намаляване на генерирането на отпадъци и насърчава рециклирането на отпадъци.
 • „ ДЕМАКС ” осигурява планиране и контрол на всички процеси с цел да се поддържа постоянно качество на продукцията и предоставяните услуги и оптимизиране на разходите;
 • „ ДЕМАКС ” осигурява постоянно обучение на персонала от всички нива и се стрми той да осъзнае важността на изпълнението изискванията на клиентите;
 • „ ДЕМАКС ” осигурява стриктно изпълнение на всички нормативни актове и други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата и опазването на околната среда.
 • „ ДЕМАКС ” осигурява непрекъснато подобряване на процесите на интегрираната система за управление на качеството и околната среда
 • „ ДЕМАКС ” осигурява непрекъснато подобряване на качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги;
 • „ДЕМАКС” периодично извършва преглед на функционирането на системата за управление на качеството и околната среда, на който обсъжда политиката по качеството и околната среда и целите.

 

12.10.2013 г.

Изпълнителен директор: 
М. Несторов

 


 
There are no translations available.

Във връзка с изпълнението на договор N2ИПП-02-58/31.08.2012, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO003.1.1.04 "Подкрепа за вендряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" към Министерство на икономиката и енергетика, Демакс АД обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електронно лъчев литограф". Всички заинтересовани лица могат да изтеглят документацията за кандидатсване от линка.

ПРОЕКТ! ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА

ОФЕРТА за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електронно лъчев литограф”

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ 

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Образец на Заповед/Решение за назначаване на комисия 


 

 
There are no translations available.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е удовлетворяване на конкретните изисквания на всеки клиент.

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” оценява влиянието върху околната среда на базата на предоставяните услуги и си поставя цели и задачи в този аспект, които се преразглеждат всяка година с оглед постоянно намаляване на негативните последствия за околната среда, и предотвратяване на замърсяването.

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” взема мерки за намаляване на генерирането на отпадъци и насърчава рециклирането на отпадъци. 

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява планиране и контрол на всички процеси с цел да се поддържа постоянно качество на продукцията и предоставяните IT услуги и оптимизиране на разходите;

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява постоянно обучение на персонала от всички нива и се стрми той да осъзнае важността на изпълнението изискванията на клиентите;

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява стриктно изпълнение на всички нормативни актове, отнасящи се до дейността на фирмата и опазването на околната среда.

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява непрекъснато подобряване на процесите на интегрираната система за управление на качеството и околната среда

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” осигурява непрекъснато подобряване на качеството на произвежданите продукти и предоставяните IT услуги;

 • „ДЕМАКС-Ди Пи Ай” АД периодично извършва преглед на функционирането на системата за управление на качеството и околната среда, на който обсъжда политиката по качеството и околната среда и целите.

 

03.12.2012г.

Изпълнителен директор:
М. Несторов


 

 
There are no translations available.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

Бенефциент: Демакс Ди Пи Ай АД със седалище в гр.София и адрес на управление: район Младост, ж.к. Горубляне, ул. Абагар № 16, адрес за кореспонденция: гр. София, район Младост, ж.к. Горубляне, ул. Абагар № 16, тел.: 02/930 77 65, факс: 02/930 77 00, интернет адрес: www.demax.bg, ел. поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

лице за контакт във връзка с проведената процедура: Драгомир Александров Златков

на длъжност Директор Производство и Ръководител на проекта, тел.: 02/930 77 65,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №4МС-02- 88/27.04.2012 г. съм провел процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор по чл. 7, т. 1 от ПМС 55/2007 г. с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на цветна ролна дигитална печатна машина, необходима за постигане съответствие с въвеждането на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO

14001

С Решение/Заповед № ...63... от 15.08.2012 г. е определен за изпълнител следния кандидат:

XEIKON INTERNATIONAL B.V., със седалище и адрес на управление: 4529 GZ Eede, The Netherlands, ул. Brieversstraat, № 70

 

 
There are no translations available.

ОБЯВА

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от ПМС 55/2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, ж.к. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16, тел.: +359 2 930 77 65, факс: +359 2 930 77 00, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , интернет адрес: www.demax.bg,

лице за контакт:
Драгомир Златков,
на длъжност Директор Производство и Ръководител на проекта, тел.: +359 2 930 77 65, моб. тел.: +359 896 805 550

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-88/27.04.2012 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на цветна ролна дигитална печатна машина, необходима за постигане съответствие с въвеждането на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001“.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София 1138, ул. район Младост, ж.к. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16 всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 24.07. до 9.08.2012 г.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.opcompetitiveness.bg/ - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.demax.bg - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти се подават на адрес: гр. София 1138, район Младост, ж.к. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16, до 16:30 ч. на 10.08.2012 г.

 
More Articles...
 

 

Demax 2010 | All rights reserved| www.demax.bg